پوکه معدنی قروه

 

فروش انواع دانه بندی پوکه معدنی قروه      بدون واسطه

پوکه ماسه ای
پوکه عدسی
پوکه نخودی

این نوع پوکه ابعادی به اندازه 0-3 میلیمتر می باشد و وزن آن 950و قیمت آن به صورت تنی محاسبه می شود و موارد استفاده آن در تولید بلوک و موزائیک می باشد

این نوع پوکه ابعادی به اندازه ی 5-10 میلیمتر می باشد و وزن آن 650 kg/m3 و قیمت آن به صورت متری محاسبه می شود و موارد استفاده آن در تولید بلوک لیکا می باشد

این نوع پوکه ابعادی به اندازه ی 5-16 میلیمتر می باشد و وزن آن 600  قیمت آن به صورت متری محاسبه می شود و موارد استفاده در هم سطح نمودن طبقات می باشد

 این نوع پوکه ابعادی به اندازه ی 10-30 میلیمتر می باشد و وزن آن 550 کیلو گرم هر متر مکعب و قیمت آن به صورت متری محاسبه می شود و موارد استفاده آن در شیب بندی سقف می باشد

پوکه بادامی